Apartamenty na sprzedaż w Dębkach

Regulamin

REGULAMIN TRIPHOLIDAY.PL

Ochrona prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Tripholiday.pl Katowice, ul. Rataja 16a/23  biuro@tripholiday.pl zwana dalej administratorem danych;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy ; 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody ;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne;

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Definicje ogólne

a) Serwis – serwis internetowy, działający w domenie tripholiday.pl

b) Administrator - właściciel Serwisu internetowego.

c) Obiekt - kwatera, ośrodek, pensjonat lub inny obiekt noclegowy przeznaczony do wynajmu.

d) Użytkownik - osoba fizyczna, dokonująca rejestracji w Serwisie.

e) Oferta – wszelkie informacje o obiekcie noclegowym, zgłoszone przez użytkownika do serwisu internetowego.

f) Abonament - opłata za usługi i odpowiedni okres w serwisie, zgodna z cennikiem lub aktualną ofertą e-mail.

g) Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.Zasady Ogólne :

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie oraz transakcje zawarte między Użytkownikami.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczone treści. Zobowiązany jest do publikacji treści i korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz prawem osób trzecich.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.

4. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdjęcia atrakcji turystycznych wraz z opisami, gdyż zostały one nadesłane przez obiekty turystyczne z różnych miast. Zabrania się również ich kopiowania.

5. Uległ zmianie adres portalu. Wcześniejszy adres Najlepszy-Wypoczynek.pl został zastąpiony nowym adresem : TripHoliday.pl. W związku z tym wszystkie zobowiązania wobec klientów zostają przeniesione z domeny Najlepszy-Wypoczynek.pl na TripHoliday.pl


Dodawania Ofert

Warunkiem dodania Oferty do Serwisu, jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności uzupełnienia niezbędnych danych osobowych o Użytkowniku oraz danych o Obiekcie, w szczególności: danych teleadresowych, opisu i zdjęć, dotyczących Obiektu.

Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, iż:

treści opublikowane w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

jest uprawniony do publikowania treści, posiada do nich prawa autorskie,

wyraża zgodę na ich prezentowanie w Serwisie oraz innych mediach: prasa, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail, numer telefonu, podane podczas rejestracji lub terminie późniejszym, informacji handlowych od Administratora i jego partnerów.

Administrator udostępnia możliwość publikacji Ofert w Serwisie w formie płatnej i bezpłatnej (testowej).

Oferty w formie bezpłatnej aktywowane są na okres 1 miesiąca i służą przetestowaniu usług w Serwisie. Oferta może zostać aktywowana na okres bezpłatny tylko jeden raz. Po terminie testowym Oferta automatycznie wygasa. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Oferty bez podania przyczyny.

Użytkownik w dowolnym momencie może dokonać aktywacji Oferty w formie płatnej poprzez dokonanie płatności Abonamentu w formie gotówkowej, przelewu bankowego, za pomocą systemów płatności elektronicznych.

Użytkownik ma prawo:

dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

do bezpłatnej zmiany publikowanych treści za pomocą panelu administracyjnego.

Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie usługi następuje automatycznie z chwilą wygaśnięcia Abonamentu.

Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi, lub odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu.


Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

Użytkownika w sposób umożliwiający ich identyfikację,

nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,

przedmiot reklamacji,

okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacja winna zostać przesłana na adres Administratora, wskazany w regulaminie.

Administratora rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.